Zverejňovanie

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 - 5. kolo

201910171447560.nam-slobody-2-velky

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom

Československej  armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

------------------------------------------------------------------------------------------

 

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž ( ďalej len OVS ) podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o podnájme k nebytovým priestorom nachádzajúcich  sa na Námestí slobody 2/2 v Novom Meste nad Váhom.

K stiahnutiu

Publikované: 10.5.2021 | Aktualizácia: 10.5.2021 | Zobrazené: 822