Zverejňovanie

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľov škôl a školských zariadení

MESTO Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad

Č. 11094 / 2009                                                                           Nové Mesto nad Váhom 9. 4. 2009

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje Mesto Nové Mesto nad Váhom

 

výberové konanie na vymenovanie riaditeľov nasledovných škôl a školských zariadení:
 

1. Základná škola, Ul. kpt. Nálepku č. 855/12, Nové Mesto nad Váhom
2. Základná škola, Odborárska ul. č. 1374/10, Nové Mesto nad Váhom
3. Základná umelecká škola, Štúrova ul. č. 15, Nové Mesto nad Váhom
4. Centrum voľného času, Štúrova ul. č. 590/31, Nové Mesto nad VáhomA. Kvalifikačné predpoklady :
a) dosiahnuté vzdelanie podľa § 4 ods. 6 vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl. č. 41/1996)
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
c) absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhl. č. 41/1996

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:
a) bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 552/ 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
b) spôsobilosť na právne úkony
c) osobnostné a morálne predpoklady
d) organizačné schopnosti a komunikatívnosť
e) znalosť príslušnej legislatívy
f) ovládanie práce s počítačom
g) absolvovanie ďalšieho vzdelávania riadiacich pedagogických zamestnancov (možnosť doplniť po nástupe do funkcie )

C. Požadované doklady uchádzačov:
a) písomná prihláška do výberového konania
b) štruktúrovaný životopis
c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky ( alebo jej
náhrady)
d) návrh koncepcie rozvoja školy/ školského zariadenia
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavku bezúhonnosti, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.

Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky možno doručiť do 4.5.2009 v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ školy (uviesť názov príslušnej školy) “ na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1, PSČ: 915 32.

K stiahnutiu

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 9.4.2009 | Zobrazené: 275