Zverejňovanie

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy, Ul. kpt. Nálepku č. 855/12, Nové Mesto nad Váhom

MESTO Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad

Č. 13320 / 2009                                                                                               Nové Mesto nad Váhom 6. 7. 2009

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje Mesto Nové Mesto nad Váhom

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
Základnej školy, Ul. kpt. Nálepku č. 855/12, Nové Mesto nad Váhom

A. Kvalifikačné predpoklady :
a) dosiahnuté vzdelanie podľa § 4 ods. 6 vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
c) absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
B. Ďalšie požiadavky a kritériá:
a) bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 552/ 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
b) spôsobilosť na právne úkony
c) osobnostné a morálne predpoklady
d) organizačné schopnosti a komunikatívnosť
e) znalosť príslušnej legislatívy
f) ovládanie práce s počítačom
g) absolvovanie ďalšieho vzdelávania riadiacich pedagogických zamestnancov (možnosť doplniť po nástupe do funkcie )
C. Požadované doklady uchádzačov:
a) písomná prihláška do výberového konania
b) štruktúrovaný životopis
c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky (jej náhrady)
d) návrh koncepcie rozvoja školy
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavku bezúhonnosti, budú pozvaní na
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.
Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky možno doručiť do 31.7.2009 v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ ZŠ“ na adresu:
Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1, PSČ: 915 32.

 

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta
 

K stiahnutiu

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 28.6.2009 | Zobrazené: 816
Nastavenia cookies