Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa III. Základnej školy

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje Mesto Nové Mesto nad Váhom

 

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

Základná škola, Ul. kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom

 

A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

a) profesijné kompetencie podľa  § 7 a § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

b) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti

 

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:

a)    bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 552/ 2003 a §9 zákona č. 317/2009

b)   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

c)    zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009

d)   ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009

e)    znalosť platných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie

f)    absolvovanie funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č. 317/2009

g)   osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť

h)   ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)

 

C. Požadované doklady uchádzačov:

a)    písomná prihláška do výberového konania

b)   štruktúrovaný životopis

c)    overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

d)   návrh koncepcie rozvoja školy

e)    výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

f)    písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

 

C. Termín nástupu do funkcie: 16.9.2019

Uchádzačov, ktorí splnia predpoklady v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003, pozve rada školy na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.

 

Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky s požadovanými dokladmi možno doručiť do 10.6.2019 v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ III. ZŠ “ na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1,  PSČ: 915 32. Pri doručení poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.


 

                                                                                                                      Ing. Jozef Trstenský

                                                                                                                          primátor mesta

 

K stiahnutiu

Publikované: 29.5.2019 | Zobrazené: 668