Zverejňovanie

Výberové konanie na obsadenie miesta zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy


Nové Mesto nad Váhom 9.6.2010

č. 2010/599

Riaditeľka Materskej školy Poľovnícka ul.č.12, Nové Mesto nad Váhom podľa § 5 ods.1 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta
zástupca/kyňa riaditeľky Materskej školy, Poľovnícka ul.č.12, Nové Mesto nad Váhom


A. Kvalifikačné predpoklady :
a) profesijné kompetencie podľa § 7 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a § 1 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z.
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
B. Ďalšie požiadavky a kritériá :
a) bezúhonnosť v zmysle § 9 ods.1 zákona NR SR č.317/2009
b) spôsobilosť na právne úkony
c) zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č.317/2009
d) ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č.317/2009
e) znalosť platných právnych predpisov
f) ovládanie práce s počítačom
g) absolvovanie funkčného vzdelávania podľa § 34 zákona NR SR č.317/2009 (možnosť doplniť po nástupe do funkcie )
h) osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť
Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov :
a) písomná prihláška do výberového konania
b) štruktúrovaný životopis
c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
e) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a uvedené požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností vedúceho zamestnanca.

Termín a miesto podania prihlášky :
Prihlášky zasielajte do 2.7.2010 v zalepenej obálke označenej nápisom ,,Neotvárať – výberové konanie “ na adresu :
Materská škola, Poľovnícka ul. č.12, Nové Mesto nad Váhom, 915 01

Mgr.Dana Chmelová
riaditeľka materskej školy
 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 16.6.2010 | Zobrazené: 332