Výberové konanie na obsadenie miesta Samostatný odborný referent Referátu na spracovanie rozvojových projektov mesta

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

Mesto Nové Mesto nad Váhom
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta

  

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT REFERÁTU PRE SPRACOVANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV MESTA

 

Miesto výkonu práce:

 • Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom , Čsl. armády 64/1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
 • základná zložka mzdy od 839 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona

Požadované kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa,
 • aktívne ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom,
 • ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka vítané (nemčina, francúzština, španielčina, ...),
 • práca s počítačom - Word, Excel, Internet,
 • držiteľ vodičského preukazu skupiny B. 

Iné kritériá a požiadavky:

 • komunikatívne schopnosti,
 • samostatnosť v práci a rozhodovaní,
 • skúsenosť v oblasti prípravy a implementácie projektov zabezpečujúcich čerpanie finančných zdrojov z EU alebo finančných zdrojov z iných grantov.

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu
 • motivačný list
 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení

Uprednostňujúce výhody uchádzača:

 • znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • prax v samospráve

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu Samostatný odborný referent referátu pre spracovávanie rozvojových projektov mesta so sídlom Čsl armády 64/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej:

„Výberové konanie na funkciu Samostatný odborný referent referátu pre spracovávanie rozvojových projektov mesta - NEOTVÁRAŤ“

Požadované doklady zašlite poštou do 15. októbra 2019  alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12.00 hod.  Predpokladaný nástup na pracovné miesto najneskôr od 1.11.2019  je spojený s preberaním pracovnej agendy.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou.

V Novom Meste nad Váhom, 11.9.2019.

                                   

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta   

 

 

 

Publikované: 16.9.2019 | Zobrazené: 628