Výberové konanie na funkciu prednostu spoločného úradu samosprávy

Výberové konanie na funkciu prednostu  

spoločného úradu samosprávy

 


Mesto Nové Mesto nad Váhom
 

 

vyhlasuje

 

v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  výberové konanie na funkciu prednostu spoločného úradu samosprávy so sídlom Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

 

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – stavebného, ekonomického alebo právnického  smeru.
 • Odborná spôsobilosť pre stavebné konanie .
 • Znalosť stavebného , správneho zákona a ďalších súvisiacich predpisov .

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • Vodičský preukaz skupiny „B“
 •  Práca s počítačom (Word, Excel, internet ...)

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:

 • Profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu
 • Motivačný list
 • Čestné prehlásenie o dĺžke riadiacej práce
 •  Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 •  Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace preukazujúci bezúhonnosť
 • Písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení

Iné výhody uchádzača:

 •  Prax v oblasti riadenia vo funkcii vedúceho príslušného stavebného útvaru (oddelenie, referát a pod.) minimálne 2 roky
 • Znalosť zákona o verejnom obstarávaní
 • Samostatnosť v rozhodovaní
 • Schopnosť teamovej práce
 • Komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti
 • Prax v samospráve

 

Termín a spôsob odovzdania žiadosti:

Uchádzači na funkciu prednostu spoločného úradu samosprávy so sídlom Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie na funkciu prednostu spoločného úradu samosprávy  – NEOTVÁRAŤ“

Požadované doklady zašlite poštou do 15. októbra 2018  alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243) do 12.00 hod.  Predpokladaný nástup na pracovné miesto najneskôr od 1.1.2019  je spojený s preberaním pracovnej agendy prednostu spoločného úradu samosprávy.

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.

 

V Novom Meste nad Váhom 4.9.2018.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

 

K stiahnutiu

Publikované: 7.9.2018 | Aktualizácia: 7.9.2018 | Zobrazené: 1149