Výberové konanie č. 2 na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska

 

 MESTO Nové Mesto nad Váhom
so sídlom Československej  armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom


vyhlasuje

v pozícii zriaďovateľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko mesta Nové Mesto nad Váhom,

zastúpené a konajúce primátorom mesta Ing. Jozefom Trstenským,
výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca za nasledovných podmienok:Miesto výkonu práce: Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Obsadzovaná funkcia : riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Nové Mesto nad Váhom

Zloženie predpokladanej mzdy: tarifná zložka od 850 €  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + 15% z tarifnej zložky, príplatok za riadenie do 140 €, osobný príplatok v rozsahu 0 – 850 € ,

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
-    vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa;
-    5 rokov praxe v oblasti kultúry.

Predpokladaná náplň práce:
-    zodpovednosť za riadenie Mestského kultúrneho strediska (MsKS) a v ďalších zariadeniach, ktoré patria pod priamu pôsobnosť MsKS;
-    kontrola a koordinovanie činnosti zamestnancov MsKS a zamestnancov v zariadeniach patriacich do pôsobnosti MsKS;
-    podpisovanie zmlúv a dokumentov;
-    hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov z rozpočtu MsKS;
-    zabezpečovanie a koordinácia kultúrno-spoločenských akcií, ich propagácia a iné;
-    spolupráca s orgánmi mesta;
-    dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s výkonom funkcie.

Iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
-    skúsenosti s organizovaním kultúrnych podujatí;
-    všeobecný  prehľad  o  kultúrnom a spoločenskom dianí v spoločnosti;
-    riadiace a organizačné schopnosti;
-    komunikatívnosť a kreativita;
-    práca s počítačom (Word, Excel, internet ...);
-    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
-    bezúhonnosť;
-    vodičský preukaz skupiny „B“ .

Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania doložia:
-    profesijný životopis s uvedením aktívneho emailového kontaktu;
-    motivačný list;
-    čestné prehlásenie o dĺžke riadiacej práce;
-    kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov;
-    výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace preukazujúci bezúhonnosť;
-    písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení;
-    písomný návrh koncepcie práce a rozvoja MsKS a organizácií v jeho pôsobnosti, stratégiu rozvoja a smerovania kultúry v Novom Meste nad Váhom v budúcom období v rozsahu 5 strán  formátu A4.

Iné výhody uchádzača:
-    samostatnosť v rozhodovaní;
-    schopnosť teamovej práce;
-    komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti.


Termín a spôsob odovzdania žiadosti:
Uchádzači na funkciu  riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom so sídlom Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doručia žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom  – NEOTVÁRAŤ“.
Požadované doklady zašlite poštou do 10.04.2019, na adresu: Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom, alebo osobne prineste do podateľne MsÚ (č. dverí 243) do 12.00 hod. Predpokladaný nástup na pracovné miesto najneskôr od 01.05.2019 a je spojený s preberaním pracovnej agendy.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.

Toto výberové konanie nie je výberovým konaním podľa ustanovenia § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ani výberom zamestnanca podľa ustanovenia § 6 tohto zákona. Výsledok tohto výberového konania bude podkladom pre návrh  primátora mesta na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska mesta Nové Mesto nad Váhom Mestským zastupiteľstvom v Novom Meste nad Váhom podľa ustanovenie § 11 ods.4 písm. l) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.V Novom Meste nad Váhom 11.03.2019

           
Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

 

K stiahnutiu

Publikované: 11.3.2019 | Aktualizácia: 11.3.2019 | Zobrazené: 1479