Zverejňovanie

Vybavenie Petície"Petíciou za plynulý prechod medzi Ulicami Bratisl., Svätopl. a Bajzova a za odstránenie dopravného značenia so zákazom vjazdu v oboch smeroch ..."

 Zápisnica zo zasadania komisie

pri MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 27.7.2020

 

Program:

1.      Otvorenie

2.      Prešetrenie petície občanov k dopravnému značeniu na Uliciach: Bajzova, Bratislavská, Svätoplukova

3.      Prijatie stanoviska

 

1.      Komisia na základe ustanovení § 5 a násl. zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej len „zákon“) prešetrila doručenú petíciu, jej súlad s právnymi predpismi, verejným a spoločným záujmom a konštatuje:

  a.       Dňa 13.7.2020 bola doručená do podateľne MsÚ sťažnosť na realizáciu dopravného značenia na spojnici ulíc Bratislavská a Svätoplukova, spolu s Petíciou za plynulý prechod medzi ulicami Bratislavská, Svätoplukova a Bajzova a za odstránenie dopravného značenia so zákazom vjazdu v oboch smeroch do spojnice medzi ulicami Bratislavská a Svätoplukova a odstránenie novej dopravnej úpravy na spojnici Svätoplukovej a Bajzovej.

  b.      Petícia po doplnení zo dňa 20.7.2020, spĺňa ustanovenia zákona. Petícia obsahuje dva očíslované podpisové hárky s 55-imi podpismi podporovateľov petície. Jeden podporovateľ neuviedol údaje podľa § 4, ods. 3 zákona, t.j. petíciu podporuje 54 občanov.

  c.       20.7.2020 bola do podateľne doručená doplňujúca petícia k petícii zo dňa 13.7.2020. Podpisové hárky doplňujúcej petície nespĺňajú podmienky zákona.

 

2.        Komisia na základe dostupných podkladov prešetrila postup mesta Nové Mesto nad Váhom v súvislosti s realizáciou dopravného značenia:

  a.       Dňa 10.5.2017 bola na MsÚ doručená pre Komisiu dopravného rozvoja mesta (KDRM) žiadosť obyvateľov Ul. Bajzovej, ktorou požadovali vyriešenie dopravných kolízií, ktoré na ich ulici vznikajú denne (priamo na ulici, ako aj pri vjazde a výjazde z Bajzovej na Štúrovu ulicu). Obyvatelia navrhovali zjednosmernenie predmetnej ulice.

  b.      Uvedenú žiadosť prerokovala KDRM dňa 13.6.2017 a dohodla tzv. výjazdovú komisiu, t.j. prešetrenie podnetu v teréne.

  c.       Výjazdová komisia sa uskutočnila dňa 20.9.2017. Na základe obhliadky navrhla riešiť dopravnú situáciu celého dotknutého územia a návrh prerokovala na svojom zasadaní dňa 10.10.2017.

  d.      V súlade s postupom pre určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení bol spracovaný návrh projektu organizácie dopravy spoločnosťou PRODOS, Trenčín.

  e.       Uvedený projekt bol posúdený OKRESNÝM RIADITEĽSTVOM PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „DI“).  DI vydal súhlasné stanovisko k úprave dopravného režimu.

 

3.      Stanovisko komisie:

  a.       Na základe uvedeného, mesto Nové Mesto nad Váhom ako určujúci orgán pre dopravné značenie pre miestne a účelové komunikácie postupovalo pri realizácii dopravného značenia v súlade platnej legislatívy.

  b.      Na základe doručenej petície konštatuje, že zrealizované dopravné značenie nie je v súlade s verejným záujmom obyvateľov dotknutých ulíc, majiteľov a užívateľov garáži v danej lokalite mesta.

  c.       Komisia odporúča dopravné značenie opätovne prerokovať poradným orgánom MsZ – KDRM a na rokovanie prizvať zástupcov petičného výboru. 

 

Vybavenie peticie - 378.84 kB
Publikované: 29.7.2020 | Aktualizácia: 29.7.2020 | Zobrazené: 284