Zverejňovanie

Vybavenie petície - Zastavme hazard

 

Nové Mesto nad Váhom, 14.10.2019

 

 

VEC: Vybavenie petície

 

Dňa 25.9.2019 ste doručili na Mestský úrad mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „MsÚ“) petíciu „Petícia – Zastavme hazard!“, ktorá je v centrálnej evidencii MsÚ zaregistrovaná pod číslom 30720/2019.

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a prijatých Zásad pre vybavovanie petícií v podmienkach Mesta Nové Mesto nad Váhom, príslušným orgánom na prešetrenie petície je Komisia MsZ na riešenie sťažností na primátora mesta, poslanca MsZ a hlavného kontrolóra mesta (ďalej len „komisia“).

 

Komisia zasadala dňa 1.10.2019 s nasledovnými závermi:

1)      Petícia obsahuje:

a)      žiadosť petičného výboru,

b)      348 petičných hárkov očíslovaných: Petičný hárok č. 1 až Petičný hárok č. 348,

c)      právne vyjadrenie JUDr. Mgr. Antona Chromíka, PhD.

2)      Petícia spĺňa náležitosti v zmysle zákona o petičnom práve:

a)      v petícii je určená osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len „zástupca“),

b)      každý člen petičného výboru uviedol v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca pripojil v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis. (§5 ods.1 zákona o petičnom práve),

c)      na každom podpisovom hárku je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu (§4a ods. 5 zákona o petičnom práve),

d)      v podpisovom hárku osoby podporujúce petíciu uviedli svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis (§4 ods.2 zákona petičnom práve).

3)      Členovia komisie náhodným výberom vybrali ku kontrole 21 petičných hárkov, t.j. hárky číslo: 1, 6, 51, 88, 90, 144, 197, 321, 164, 177, 198, 261, 91, 165, 254, 301, 36, 92, 145, 233 a 273. Kontrolu hárkov a údaje osôb podporujúcich petíciu vykonala pracovníčka referátu evidencie obyvateľstva MsÚ.

4)      Na základe doručeného výsledku kontroly komisia zasadala 10.10.2019 a skonštatovala:

a)      skontrolovaných boli údaje u 405 osôb podporujúcich petíciu zapísaných v uvedených hárkoch,

b)      neúplné, resp. nesprávne uvedené údaje boli zistené u 47-ich osôb, čo predstavuje 11,61 percentnú chybovosť,

c)      použitím uvedenej chybovosti na všetky petičné hárky, petíciu podporilo celkom 5593 obyvateľov mesta Nové mesto nad Váhom oprávnených voliť do orgánov mesta, čo predstavuje podporu 34,108% obyvateľov mesta Nové mesto nad Váhom oprávnených voliť do orgánov mesta,

d)      petícia spĺňa podmienku § 79, ods. 5 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

5)    Komisia poverila zástupcu primátora mesta pripraviť materiál na prerokovanie petície na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.

 

 Na základe uvedeného Vám oznamujem, že Petícia  - Zastavme hazard!, bude prerokovaná orgánom mesta  -  mestským zastupiteľstvom mesta Nové Mesto nad Váhom, dňa 29.10.2019 od 14.00 v zasadačke MsZ, Palkovičova 4.

 

 

 

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

 

Publikované: 21.10.2019 | Aktualizácia: 21.10.2019 | Zobrazené: 573