Zverejňovanie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Miestny poplatok za komunálne odpady - oznámenie o uložení zásielky od 4.06.2020 do 15.7.2020 - rozhodnutie za rok 2020

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad, Čsl. armády č.64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
 VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností


Mesto Nové Mesto nad Váhom z dôvodu neznámeho pobytu účastníkov konania vykonáva podľa § 35 zákona SNR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručenie písomnosti verejnou vyhláškou. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

Presné označenie písomnosti:
Poplatky za komunálny odpad vyrubené podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN  1/ 2006 o podmienkach  a vyberania miestneho poplatku za komunálny odpad v Meste Nové Mesto nad Váhom za obdobie r. 2020

Miesto uloženia písomnosti:
Mesto Nové Mesto nad Váhom,
Mestský úrad,
Referát miestneho poplatku za komunálne odpady
Prízemie, číslo dverí 120
Čsl. armády č.64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Lehota na prevzatie písomnosti:
od 4.6.2020 do 15.07.2020

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v pracovných dňoch:

Úradné hodiny na MsÚ v Novom Meste nad Váhom:
Pondelok : 7.30 – 12.15    13.00 – 15.15
Utorok : 7.30 – 12.15   13.00 – 15.15
Streda : 8.30 – 12.15   13.00 – 16.45
Štvrtok : nestránkový deň
Piatok : 7.30 – 12.15   13.00 – 14.45

 

 

 

 

 

 

Ak si adresát uloženú zásielku v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň jej doručenia.

 

Zoznam adresátov písomností je uvedený v priloženom dokumente.

K stiahnutiu

Publikované: 4.6.2020 | Aktualizácia: 4.6.2020 | Zobrazené: 556
Nastavenia cookies