Športové kluby – dotácia na rok 2022. Žiadosti do 31.10.2021

Podávanie žiadosti o dotáciu pre oblasť šport, telesná kultúra, voľnočasové aktivity  je do 31.októbra 2021!!!

(Mesto môže poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo pôsobia na území mesta, resp. poskytujú služby občanom mesta)

Žiadateľ podáva žiadosť na predpísanom tlačive a prikladá prílohy v zmysle § 6 VZN č.2/2020:

Žiadosť musí obsahovať:

- presné označenie žiadateľa: obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), identifikačné číslo organizácie a kontakt (tel., e-mail)

- základné informácie o žiadateľovi resp. o jeho športovej činnosti

- účel a popis výdavkov, na ktoré má byť dotácia poskytnutá,

- výšku požadovanej dotácie a návrh rozpočtu žiadateľa na príslušný rok

- vymenovanie všetkých ďalších zdrojov finančných príjmov žiadateľa -športovej organizácie z ktorých je financovaná činnosť organizácie (bez uvedenia výšky príjmov)

- dátum, pečiatka a podpis žiadateľa

 

Povinné prílohy:

- aktuálne stanovy potvrdené ministerstvom vnútra SR u občianskeho združenia, alebo Nadačnú listinu potvrdenú ministerstvom vnútra SR (všetko neoverené kópie)

- v prípade športovej organizácie  (klubu) zoznam aktívnych športovcov žiadateľa a zoznam členov žiadateľa podľa požiadaviek mesta:

      - meno a priezvisko športovca, ulica, mesto (obec), vek športovca, takto:

             -  zoznam športovcov do 23 rokov s trvalým pobytom v Novom Meste nad Váhom

             -  zoznam športovcov do 23 rokov s trvalým pobytom mimo mesta NM/V

             -  zoznam športovcov starších ako 23 rokov

- čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze, likvidácii alebo exekúcii a že nemá po splatnosti záväzky voči finančnej správe, sociálnej alebo zdravotnej poisťovni (podpis sa neoveruje)

- čestné vyhlásenie, že v žiadosti o poskytnutie dotácie boli uvedené pravdivé, presné a úplné údaje (podpis sa neoveruje)

- potvrdenie o zriadení bankového účtu, alebo kópiu aktuálneho výpisu z účtu, na ktorom musí byť ako vlastník účtu uvedený žiadateľ s čitateľným číslom účtu v tvare IBAN

- ak je výška poskytnutej dotácie viac ako 10 tisíc eur, žiadateľ je povinný zriadiť transparentný účet, na ktorý mu bude dotácia prevedená a z tohto účtu bude aj čerpaná,

- výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace – nepožaduje sa!

- účtovnú závierku (ak účtovnú závierku nie je subjekt povinný vykonať, doručí výročnú správu) žiadateľa za posledné uzatvorené účtovné obdobie ktoré predchádza príslušnému roku (pozn.: t.j. za rok 202. Ak subjekt v minulom účtovnom období bol príjemcom dotácie od štátu, alebo mesta (obce), žiadateľ v zmysla zákona o dani z príjmu bol povinný podať daňové priznanie)

 

Ing. František Mašlonka

zástupca primátora   

 

K stiahnutiu

Publikované: 8.10.2021 | Aktualizácia: 11.10.2021 | Zobrazené: 1230
Nastavenia cookies