Zverejňovanie

Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu - 14.5.2019 (utorok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254

č. 23074/2019                                                                                Nové Mesto nad Váhom 3.5.2019

 

Vec: Pozvánka na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu

 

Pozývame Vás na zasadnutie komisie školstva, mládeže a športu pri MsZ v Novom Meste nad Váhom, ktoré sa uskutoční

14.5.2019 (utorok) 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti MsÚ Nové Mesto nad Váhom č. 254  

Program :

1.    Otvorenie a schválenie programu zasadnutia/ predseda komisie

2.    Informácia o dokumentoch a VZN schválených na zasadnutí MsZ 30.4.2019/ informuje predseda komisie

3.    Návrh dodatku č. 2 VZN č. 8/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka... a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov/ predkladá tajomník komisie

4.    Informácia o výsledku zápisu do ZŠ a MŠ a návrh počtu prijatých žiakov/detí a tried pre školský rok 2019/20/ predkladá tajomník komisie

5.    Informácia o výberovom konaní na miesta riaditeľov škôl a ŠZ/ predkladá tajomník komisie

6.    Návrh organizačného zabezpečenia podujatí:

a.    Podujatia ku Dňu detí: súťažno-zábavné podujatie v parku J. M. Hurbana 31.5.2019 (piatok), športová olympiáda detí MŠ - športový areál V. ZŠ 3.6.2019 /predkladá tajomník komisie

b.    Podujatia ku Dňu mesta (7.6.2019) /predkladá tajomník komisie:

-       zábavný program na námestí a oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov ZŠ a SŠ

-       mestský minimaratón na námestí - IV. ZŠ

-       Memoriál R. Zongora vo futbale - V. ZŠ

-       turnaj žiakov 1. st. ZŠ vo vybíjanej -. IV. ZŠ

-       volejbalový turnaj dievčat - III. ZŠ

-       bábkové divadlo pre deti MŠ - MsKS

c.    Iné podujatia:

-       LŠHM pre žiakov 1. st. ZŠ: 14.6.2019 / informuje riaditeľ IV. ZŠ

-       súťaž žiakov 9. roč. ZŠ v písaní esejí (MsK): VI.2019/ informuje podpredsedníčka komisie

7.    Rôzne, diskusia

       Schválenie uznesení/ predseda komisie

 


                                                                                                          Mgr. Dušan Hevery
                                                                                                                                 tajomník komisie

Publikované: 10.5.2019 | Zobrazené: 194