Zverejňovanie

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. decembra 2018


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 3. decembra 2018

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam ustanovujúce zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :                                                                      

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Oznámenie  výsledkov  volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu  primátora mesta
 4. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
 5. Príhovor primátora mesta
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
 7. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 8. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 9. Informácia o poverení zastupovaním primátora mesta , určenie ich  platov
 10. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
 11. Zriadenie komisií MsZ, predsedov, podpredsedov  z poslancov MsZ a členov komisií  z poslancov MsZ a  odborníkov z príslušných oblastí
 12. Zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
 13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom zriadení
 14. Rozdelenie poslancov MsZ do výborov v mestských častiach
 15. Schválenie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods.1 zákona 36/2005 Z.Z. o rodine
 16. Určenie platu primátorovi mesta
 17. Poučenie o ochrane osobných údajov podľa § 21 a § 22 zákona č.122/2013 Z.z. v spojitosti s výkonom funkcie poslanca MsZ
 18. Diskusia
 19. Záver

 

 

Ing. Jozef   T r s t e n s k ý

 

Co: P,Pr,Hk,Tr,Bš,He,Šá,Vá
      predseda mestskej volebnej komisie
      riaditelia mestských organizácií,
      prednosta SÚS ,veliteľ  MsP

 

Publikované: 5.12.2018 | Aktualizácia: 6.12.2018 | Zobrazené: 530