Zverejňovanie

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 8. júna 2017

 


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 2. júna 2017

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 8. júna 2017 (štvrtok) o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

 

Program : 

  1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Prerokovanie súčasného a budúceho stavu na Zelenej vode
  4. Schválenie uznesení
  5. Záver

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

 

 

Materiál k bodu :

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Tr,Hk,Ša,He

riad.mestských podnikov, MsP,SÚS,ZP

 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 2.6.2017 | Zobrazené: 188