Zverejňovanie

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 6. októbra 2011

 

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 30. septembra 2011

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 6. októbra 2011 (štvrtok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.


Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie účasti mesta v elektronickej aukcii vyhlásenej Ministerstvom obrany SR na získanie pozemku v bývalých „Kasárňach spojovacieho vojska“ na Ul. Bzinskej
4. Schválenie uznesení, záver


Ing. Jozef T r s t e n s k ý

Materiál k bodu 3


Co: P,ZP1, ZP2,Pr,Po,Hk,Ša,Mc,He,Va

 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 30.9.2011 | Zobrazené: 136