Zverejňovanie

Pozvánka na 2. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 24. januára 2020

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 21. januára 2020

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 2. mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 24. januára 2020 (piatok) o 15.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Nakladanie s majetkom mesta
  4. Investičný zámer mesta realizovať výstavbu 31 nájomných bytov v stavbe „Prestavba objektu na bytový dom súp. č. 6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na ul. Bzinská v Novom Meste nad Váhom na základe zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby
    - schválenie podmienok  k poskytnutiu podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania a  k poskytnutiu dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby  SR 
  5. Schválenie uznesení, záver


Ing. Jozef  T r s t e n s k ý


riaditelia mestských podnikov, MsP, SÚS, ZPS

Publikované: 21.1.2020 | Aktualizácia: 21.1.2020 | Zobrazené: 163