Zverejňovanie

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. mája 2018

 


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 4. mája 2018

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a Rokovacieho poriadku poslancov MsZ Čl.4, bod 1

zvolávam mimoriadne zasadnutie
poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 10. mája 2018 (štvrtok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

 Program : 

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Predstavenie zámeru spoločnosti BOLT, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom na dobudovanie rekreačného areálu Zelená voda.
  4. Schválenie uznesení, záver

 

 

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

 

 

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Tr,Hk,Ša,He

riad.mestských podnikov, MsP,SÚS,ZP

 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 7.5.2018 | Zobrazené: 305