Zverejňovanie

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 1. júna 2012

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 29. mája 2012

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 1. júna 2012 (piatok) o 14.30 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.


Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie podmienok k poskytnutiu podpory zo ŠFRB a finančné zabezpečenie realizácie stavby „Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
4. 1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2012
5. Schválenie uznesení, záver

 

Ing. Jozef T r s t e n s k ý


Materiál k bodu : 3,4
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Po,Hk,Ša,Mc,He,Va
 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 29.5.2012 | Zobrazené: 116