Zverejňovanie

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. augusta 2018

 


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 6. augusta 2018

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a Rokovacieho poriadku poslancov MsZ Čl.4, bod 7

zvolávam mimoriadne zasadnutie
poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 10. augusta 2018 (piatok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :

 

  1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
  2. Voľba návrhovej komisie
  3. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2019-2022, určenie volebných obvodov a počtu poslancov vykonávajúcich svoj mandát v týchto volebných obvodoch
  4. Schválenie uznesení, záver

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

                                                                                                                     primátor mesta

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Tr,Hk,Ša,Bš,He

riad.mestských podnikov, MsP,SÚS,ZP

 

Publikované: 6.8.2018 | Aktualizácia: 6.8.2018 | Zobrazené: 327