Zverejňovanie

Pozvánka na 9. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. júna 2012

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 19. júna 2012

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 9.zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 26. júna 2012 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.


 Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Správa o činnosti MsR medzi 8. a 9. zasadnutím MsZ
5. Nakladanie s majetkom mesta
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Nové Mesto nad Váhom
7. Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.7/2010 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
8. Správy z následných finančných kontrol
9. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2.polrok 2012
10. Odpovede na pripomienky poslancov
11. Rôzne
- Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/2003 O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
12. Schválenie uznesení, záver

 


Ing. Jozef  T r s t e n s k ý


Materiál k bodu : 5,6,7,8,9

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Po,Hk,Ša,Mc,He,Va
MsP, riad. mestských organizácií, SÚS
 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 20.6.2012 | Zobrazené: 143