Zverejňovanie

Pozvánka na 9. zasadnutie poslancov MsZ dňa 7. júla 2020

P o z v á n k a

      Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6. 9. 1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 9. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční

dňa 07. júla 2020 (utorok) o 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti MsZ,  Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program:

1.      Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie programu

2.      Voľba návrhovej komisie

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa o činnosti MsR medzi 8. Z MsZ  a 9. Z MsZ

5.      Nakladanie s majetkom mesta

6.      Návrh Dodatku č. 3  VZN č. 3/2010 o spôsobe prideľovania nájomných bytov  

7.      Návrh Dodatku č. 2  VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy

8.      Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31. 12. 2019

9.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2020 o zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov a o určení výnimky zo zákazu predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území mesta Nové Mesto nad Váhom

10.   Odpovede na pripomienky poslancov

11.   Rôzne

12.   Záver

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

 

Publikované: 30.6.2020 | Zobrazené: 176