Zverejňovanie

Pozvánka na 8. zasadnutie poslancov MsZ dňa 24. apríla 2012

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 16. apríla 2012

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 8.zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 24. apríla 2012 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.


Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Správa o činnosti MsR medzi 7. a 8. zasadnutím MsZ
5. Nakladanie s majetkom mesta
6. Návrh Dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2007 – O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2012 – O tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Nové Mesto nad Váhom
8. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2011
9. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta
10. Schválenie platu primátora mesta
11. Návrh na doplnenie Redakčnej rady Novomestského spravodajcu Nové Mesto nad Váhom
12. Odpovede na pripomienky poslancov
13. Rôzne
14. Schválenie uznesení, záver

 Ing. Jozef T r s t e n s k ý

Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Po,Hk,Ša,Mc,He,Va
MsP, riad. mestských organizácií, SÚS
 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 18.4.2012 | Zobrazené: 138