Zverejňovanie

Pozvánka na 8. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. mája 2020

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 19. mája  2020

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 8. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 26. mája 2020 (utorok) o 14.00 hod.
v Spoločenskom dome, Hviezdoslavova 1, Nové Mesto nad Váhom.

 

Program: 

 1. Otvorenie, podanie mandátovej správy, určenie overovateľov, schválenie programu
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o činnosti MsR medzi 7. Z MsZ  a 8. Z MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/2019 o participatívnom komunitnom rozpočte
 7.  Návrh Dodatku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2020 – 1. zmena
 9. Urbanisticko architektonická štúdia „ Vnútroblok kasárne, Nové Mesto nad Váhom.“
 10. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy
 11. Návrh na schválenie Dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové      Mesto nad  Váhom č. 3/2008, ktorým sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev
 12. Návrh na schválenie Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9/2016 o miestnych daniach
 13. Návrh pomoci podnikateľským subjektom podnikajúcich v nebytových priestoroch prenajatých mestom a nim zriadených organizáciách 
 14. Odpovede na pripomienky poslancov                                                                                               
 15. Záver

  

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

Materiál k bodu : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Pe,He,Tr,Ča
riaditelia: MsBP, s.r.o., TSM, SÚS, MsP, ZPS, MsKS

Publikované: 20.5.2020 | Aktualizácia: 20.5.2020 | Zobrazené: 132