Zverejňovanie

Pozvánka na 7. zasadnutie poslancov MsZ dňa 28. februára 2012

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 21. februára 2012

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 7.zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 28. februára 2012 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.


Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Správa o činnosti MsR medzi 6. a 7. zasadnutím MsZ
5. Nakladanie s majetkom mesta
6. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi z výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2011. Prehľad požiarovosti na území mesta Nové Mesto nad Váhom v roku 2011
7. Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2012 Zoznam subjektov pre výkon následných preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2012
8. Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB a finančné zabezpečenie realizácie stavby : „Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom“
9. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2011
10. Vyhodnotenie činnosti HK za 2.polrok 2011
11. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ a výborov mestských častí za rok 2011
12. Správy z následných finančných kontrol
13. Odpovede na pripomienky poslancov
14. Rôzne
15. Schválenie uznesení, záver

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý, v.r.


Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,12

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Po,Hk,Ša,Mc,He,Va
MsP, riad. mestských organizácií, SÚS

 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 22.2.2012 | Zobrazené: 168