Zverejňovanie

Pozvánka na 6. zasadnutie poslancov MsZ dňa 13. decembra 2011

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 6. decembra 2011

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 6.zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 13. decembra 2011 (utorok) o 14.00 hod.
v Základnej škole na Odborárskej ulici - jedáleň v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Správa o činnosti MsR medzi 5. a 6. zasadnutím MsZ
5. Nakladanie s majetkom mesta
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 3/2011 , ktorým sa určujú ďalšie súčasti výstroja príslušníkov MsP
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2011, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska v Novom Meste nad Váhom
8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2011 – 2.zmena
9. Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/2006 – O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/2011 – O miestnych daniach
11. Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 7/2010 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
12. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2012- 2014
13. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1.polrok 2012
14. Odpovede na pripomienky poslancov
15. Rôzne
16. Schválenie uznesení, záver

 

Ing. Jozef T r s t e n s k ý


Materiál k bodu :5,6,7,8,9,10,11,12 ,13
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Po,Hk,Ša,Mc,He,Va
 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 7.12.2011 | Zobrazené: 191