Zverejňovanie

Pozvánka na 5. zasadnutie poslancov MsZ dňa 8. novembra 2011

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 31. októbra 2011

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 5.zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 8. novembra 2011 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Správa o činnosti MsR medzi 4. a 5. zasadnutím MsZ
5. Nakladanie s majetkom mesta
6. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad
Váhom č.7/2010 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov
a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
7. Správy z následných finančných kontrol
8. Odpovede na pripomienky poslancov
9. Rôzne
10. Schválenie uznesení, záver

 Ing. Jozef T r s t e n s k ý


Materiál k bodu : 5,6,7

 Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Po,Hk,Ša,Mc,He,Va
MsP, riad. mestských organizácií, SÚS


 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 31.10.2011 | Zobrazené: 137