Zverejňovanie

Pozvánka na 5. zasadnutie poslancov MsZ dňa 29. októbra 2019

P o z v á n k a

 

 

      Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 5. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční

 

                                      dňa 29. októbra 2019 (utorok) o 14.00 hod.

 

v zasadacej miestnosti MsZ,  ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

 

 

 

 

Program:

 

1.    Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy

2.    Voľba návrhovej komisie

3.    Kontrola uznesení

4.    Správa o činnosti MsR medzi 4. Z MsZ  a 5. Z MsZ

5.    Nakladanie s majetkom mesta

6.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

7.    Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2000 o záväznej časti územného plánu zóny Nové Mesto nad Váhom – Zelená voda

8.    Prerokovanie petície „Petícia – Zastavme hazard!“

9.    Rôzne

10.  Záver

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

 

Publikované: 22.10.2019 | Aktualizácia: 13.11.2019 | Zobrazené: 413