Zverejňovanie

Pozvánka na 4. zasadnutie poslancov MsZ dňa 6. septembra 2011

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 30. augusta 2011

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 4.zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 6. septembra 2011 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Správa o činnosti MsR medzi 3. a 4. zasadnutím MsZ
5. Nakladanie s majetkom mesta
6. Monitorovacia správa k Programovému rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.6.2011
7. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.3/2010 – o spôsobe prideľovania nájomných bytov
8. Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2007 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na Trhových miestach
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2011- povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou
10. Návrh „Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri vysielaní televíznych programov medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou NTVS s.r.o. prostredníctvom TV Pohoda na obdobie od 1.11.2011 do 31.12.2012
11. Správy z následných finančných kontrol
12. Vyhodnotenie činnosti HK za 1.polrok 2011
13. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu Program rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti, vykonanú na MsÚ Najvyšším kontrolným úradom SR
14. Odpovede na pripomienky poslancov
15. Rôzne
16. Schválenie uznesení, záver

Ing. Jozef T r s t e n s k ý


Materiál k bodu : 5,6,7;8,9,10,11,12

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Po,Hk,Ša,Mc,He,Va
MsP, riad. mestských organizácií, SÚS
 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 31.8.2011 | Zobrazené: 139