Zverejňovanie

Pozvánka na 3. zasadnutie poslancov MsZ dňa 28. júna 2011

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 21. júna 2011

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 3.zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 28. júna 2011 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Správa o činnosti MsR medzi 2. a 3. zasadnutím MsZ
5. Nakladanie s majetkom mesta
6. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2011 1 - úprava
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 1/2011 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia, výšky úhrady za sociálne služby na území mesta
8. Schválenie platu primátora
9. Správy z následných finančných kontrol
10. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2011
11. Odpovede na pripomienky poslancov
12. Rôzne
13. Schválenie uznesení, záver

 
Ing. Jozef T r s t e n s k ý

 Materiál k bodu : 5,6,7;8,9,10
Co: P,ZP,Pr,Po,Hk,Ša,Mc,He,Va
MsP, riad. mestských organizácií, SÚS
 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 22.6.2011 | Zobrazené: 112