Zverejňovanie

Pozvánka na 23. zasadnutie poslancov MsZ dňa 20. novembra 2018


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 13. novembra 2018

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 23. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 20. novembra 2018 (utorok) o 13.30 hod.
v Základnej škole na Odborárskej ulici - jedáleň v Novom Meste nad Váhom.

 

Program : 

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 22. a 23.  zasadnutím MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 8/ 2018 – O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 7. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 9/ 2018 – O oslobodení od poplatkov za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom
 8. Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 - 2020
 9. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2018 – 3.zmena
 10. Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2019 – 2021
 11. Návrh plánu činnosti HK na rok 2019
 12. Odpovede na pripomienky poslancov
 13. Rôzne
 14. Záver 
   

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

 Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Bš,He,Tr,Va
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS

 

Publikované: 14.11.2018 | Aktualizácia: 14.11.2018 | Zobrazené: 399