Zverejňovanie

Pozvánka na 20. zasadnutie poslancov MsZ dňa 24. apríla 2018


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 17. apríla 2018

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 20. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 24. apríla 2018 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program : 

 1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 19. a 20.  zasadnutím MsZ
 5. Správa o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi z výkonu preventívnych protipožiarnych kontrol  za rok 2017. Prehľad požiarovosti na území mesta Nové Mesto nad Váhom v roku 2017 
 6. Zoznam subjektov pre výkon preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2018. Zoznam subjektov pre výkon následných preventívnych protipožiarnych    kontrol na rok 2018
 7. Všeobecná hodnota majetku mesta Nové Mesto nad Váhom určeného na vklad do Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín
 8. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora triedeného zberu a mechanická úprava vytriedeného BRO v Novom Meste nad Váhom“
 9. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2018 – 1.zmena
 10. Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.9/2017 – O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi  znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom,
  Návrh VZN č.2/2018 – O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi  znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom 
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.3/2018 – Trhový poriadok pre príležitostné trhy
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.4/2018 – O vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta Nové Mesto nad Váhom
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/2018 – O zriadení Mestskej polície v Novom Meste nad Váhom
 14. Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.6/2010 – O určení školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy
 15. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.4/2011, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska v Novom Meste nad Váhom
 16. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom
 17. Odpovede na pripomienky poslancov
 18. Rôzne, záver

 


 

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

 

Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Bk,He,Tr,Va

riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS

 

Publikované: 18.4.2018 | Zobrazené: 270