Zverejňovanie

Pozvánka na 18. zasadnutie poslancov MsZ dňa 12. decembra 2017


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 5. decembra 2017

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 18. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 12. decembra 2017 (utorok) o 13.30 hod.
v Základnej škole na Odborárskej ulici – jedáleň  v Novom Meste nad Váhom.

Program :

 1.    Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2.    Voľba návrhovej komisie
 3.    Kontrola uznesení  MsZ
 4.    Správa o činnosti MsR medzi 17. a 18.  zasadnutím MsZ
 5.    Nakladanie s majetkom mesta
 6.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.9/2017 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Nové Mesto nad Váhom
 7.    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.10/2017 – O miestnom poplatku za rozvoj
 8.    Návrh Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.3/2008 – O určovaní názvov nových ulíc
 9.    Návrh Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 8/ 2016 – O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 10.    Návrh Dodatku č.3 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom
 11.    Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2017 – 3.zmena
 12.    Návrh Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2018 – 2020
 13.    Návrh prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na funkčné obdobie 2018-2021
 14.    Správy z následných finančných kontrol
 15.    Návrh plánu činnosti HK na rok 2017
 16.    Odpovede na pripomienky poslancov
 17.    Rôzne
 18.    Schválenie uznesení, záver


Ing. Jozef  T r s t e n s k ý


Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Bš,He,Tr,Va
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS

 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 6.12.2017 | Zobrazené: 251