Zverejňovanie

Pozvánka na 17. zasadnutie poslancov MsZ dňa 31. októbra 2017


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 23. októbra 2017

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 17. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 31. októbra 2017 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program :
 

 1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 16. a 17.  zasadnutím MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Návrh stanoviska mesta k petícii  občanov – prevádzková doba kaviarne Grand Caffe 
 7. Informácia o „Zmluve o nájme zo dňa 28.9.2007 medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou Bolt, s.r.o“
 8. Správy z následných finančných kontrol
 9. Návrh na zmenu tajomníka Komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta 
 10. Odpovede na pripomienky poslancov
 11. Rôzne
 12. Schválenie uznesení, záver


Ing. Jozef  T r s t e n s k ý
 

Materiál k bodu : 5,6,7,8,9
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Bk,He,Tr,Va
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS

K stiahnutiu

Publikované: 24.10.2017 | Zobrazené: 234