Zverejňovanie

Pozvánka na 16. zasadnutie poslancov MsZ dňa 12. septembra 2017


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 5. septembra 2017

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 16. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční

dňa 12. septembra 2017 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.
 

 Program :

 1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 15. a 16.  zasadnutím MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Návrh Dodatku č. 2 Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 8/ 2016 – VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 7. Návrh Dodatku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.4/2017 – O participatívnom komunitnom rozpočte
 8. Návrh na schválenie žiadostí o finančné prostriedky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia telocvične“ a na zabezpečenie spolufinancovania projektu v rámci výzvy MŠVVaŠ SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične na rok 2017
 9. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.6.2017
 10. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok– 2.zmena
 11. Zmena a doplnok č.10 Územného plánu sídelného útvaru Nové Mesto nad Váhom
  Návrh Dodatku č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nadVáhom č.1/1998-VZN – O regulatívoch územného rozvoja mesta Nové Mesto nad Váhom
 12. Patronátne vyhlásenie Mesta Nové Mesto nad Váhom k úveru MsBP s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
 13. Prejednanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.3/2003-VZN – O malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia a ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
 14. Odpovede na pripomienky poslancov
 15. Rôzne
 16. Schválenie uznesení, záver

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,12,13
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Hi,He,Tr,Va
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS

Publikované: 5.9.2017 | Zobrazené: 249