Zverejňovanie

Pozvánka na 15. zasadnutie poslancov MsZ dňa 20. júna 2017


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 13. júna 2017

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 15. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční

 
 dňa 20. júna 2017 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :

 1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 14. a 15.  zasadnutím MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektov a na zabezpečenie spolufinancovania projektov v rámci výzvy MPRV SR IROP-PO2-SC222-2016-13 (zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ)
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.7/2017, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1998-VZN – Ustanovenie zoznamu skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.8/2017 o zrušení elokovaného pracoviska Materskej školy, Poľovnícka ul.2039/12, Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom, Odborárska ulica č.1374/10 a Základnej školy, Odborárska ul.č.1374, Nové Mesto nad Váhom vrátane jej súčastí a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Odborárska ul.č.1374,      Nové Mesto nad Váhom
 9. Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2016
 10. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok  2017 – 1.zmena
 11. Správy z následných finančných kontrol
 12. Odpovede na pripomienky poslancov
 13. Rôzne
 14. Schválenie uznesení, záver

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Hi,He,Tr,Va
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS

 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 13.6.2017 | Zobrazené: 188