Zverejňovanie

Pozvánka na 14. zasadnutie poslancov MsZ dňa 25. apríla 2017


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 18. apríla 2017

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 14. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 25. apríla 2017 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

Program :

 

 1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 13. a 14.  zasadnutím MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2017 – O užívaní verejných priestranstiev mesta
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/2017 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.3/2017 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.4/2017 – O participatívnom komunitnom rozpočte
 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/2017, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/1993 – Štatút rekreačnej oblasti Zelená voda
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.6/2017, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto and Váhom č.2/1996 – O povinnosti podnikateľa pri parkovaní alebo garážovaní jeho vozidiel, používaných na podnikanie v cestnej doprave na území mesta Nové Mesto nad Váhom
 12. Návrh Dodatku č.3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/2008 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom
 13. Návrh Dodatku č.2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.1/2005-VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom
 14. Návrh Dodatku č.1  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad     Váhom  č. 8/2016   –  O určení výšky finančných prostriedkov určených  na prevádzku  a mzdy na žiaka základnej    umeleckej školy, poslucháča  jazykovej školy, dieťa  materskej školy a dieťa   školského zariadenia  a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov   a zákonných zástupcov detí  a žiakov na čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských  zariadeniach  
 15. Odpovede na pripomienky poslancov
 16. Rôzne
 17. Schválenie uznesení, záver

 

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

 Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Mc,He,Tr,Va

riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS

 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 19.4.2017 | Zobrazené: 188