Zverejňovanie

Pozvánka na 10. zasadnutie poslancov MsZ dňa 11. septembra 2012

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 4. septembra 2012

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 10.zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční
 
 

dňa 11. septembra 2012 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

Program :

1. Otvorenie, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení MsZ
4. Správa o činnosti MsR medzi 9. a 10. zasadnutím MsZ
5. Nakladanie s majetkom mesta
6. Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.6.2012
7. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2012 – 2.zmena
8. Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č.2/2008 - O podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nové Mesto nad Váhom
9. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2010 – O verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2012 – O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nové Mesto nad Váhom
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2012 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.5/2012 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhovisku
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č.6/2012 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhu počas jarnej, letnej a jesennej sezóny a príležitostného trhu v Mestskom kultúrnom stredisku
14. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nové Mesto nad Váhom č. 6/2003 – O niektorých podmienkach držania psov v meste Nové Mesto nad Váhom
15. Informácia o upozornení prokurátora
16. Správy z následných finančných kontrol
17. Vyhodnotenie činnosti HK za 1.polrok 2012
18. Odpovede na pripomienky poslancov
19. Rôzne
20. Schválenie uznesení, záver

 Ing. Jozef T r s t e n s k ý

 Materiál k bodom :

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,Po,Hk,Ša,Mc,He,Va
MsP, riad. mestských organizácií, SÚS
 

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 5.9.2012 | Zobrazené: 124