Zverejňovanie

Pozvánka na 1. zasadnutie poslancov MsZ dňa 26. februára 2019


Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom


 

Dňa 19. februára 2019

P o z v á n k a

Podľa § 12 zák.SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 1. zasadnutie poslancov MsZ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční


dňa 26. februára 2019 (utorok) o 14.00 hod.
v zasadacej miestnosti MsZ, 1. poschodie, Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 Program :
 

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
 3. Kontrola uznesení  MsZ
 4. Správa o činnosti MsR medzi 23.Z MsZ  a 1. zasadnutím MsZ
 5. Nakladanie s majetkom mesta
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.1/2019 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov na trhovisku
 7. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 8/ 2018 – O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 8. Návrh úpravy Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2019 – 1.zmena
 9. Menovanie riaditeľa MsKS
 10. Návrh delegovaného zástupcu zriaďovateľa v rade školy pri Centre voľného času Nové Mesto nad Váhom
 11. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2018
 12. Vyhodnotenie činnosti komisií MsZ a výborov mestských častí za rok 2018
 13. Správy z následných finančných kontrol
 14. Vyhodnotenie činnosti HK mesta za rok 2018    
 15. Rôzne
 16. Záver
Ing. Jozef  TrstenskýMateriál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Bk,He,Tr,Va
riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM,SÚS,MsP,ZPS

Publikované: 20.2.2019 | Aktualizácia: 20.2.2019 | Zobrazené: 475