Zverejňovanie

Pozvánka na 4. zasadnutie poslancov MsZ dňa 10. septembra 2019

Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Dňa 03.09.2019

 P o z v á n k a

 

 

      Podľa § 12 zák. SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. zo 6.9.1990 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov zvolávam 4.zasadnutie poslancov MsZ Mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré sa uskutoční

 

                                      dňa 10. septembra 2019 (utorok) o 14.00 hod.

 

v zasadacej miestnosti MsZ,  Ul. Palkovičova č.4 v Novom Meste nad Váhom.

 

 

Program :

 

1.    Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov, podanie mandátovej správy

2.    Voľba návrhovej a volebnej komisie

3.    Kontrola uznesení

4.    Správa o činnosti MsR medzi 3. Z MsZ  a 4. Z MsZ

5.    Nakladanie s majetkom mesta

6.    Návrh Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad    Váhom č. 8/2018 – VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

7.    Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019

8.    Návrh úpravy  Programového rozpočtu  mesta Nové  Mesto nad Váhom na rok 2019 – 3. zmena

9.    Návrh Zásad vybavovania petícií v podmienkach mesta Nové Mesto nad Váhom

10.  Správy z finančných kontrol

11.  Návrh zmeny tajomníka Komisie výstavby, investícií a územného rozvoja mesta

12.  Odpovede na pripomienky poslancov

13.  Rôzne

14.  Záver

 

 

 

 

 

Ing. Jozef  T r s t e n s k ý

 

 

 

Materiál k bodu : 5,6,7,8,9,10,11,13

Co: P,ZP1,ZP2,Pr,HK,Ša,Pe,He,Tr,Ča

riaditelia : MsBP, s.r.o., TSM, SÚS, MsP, ZPS

Publikované: 3.9.2019 | Aktualizácia: 13.11.2019 | Zobrazené: 290