Používanie elektronických schránok

Vážení podnikatelia, kontrolujete si pravidelne obsah svojich elektronických schránok? Milí spoluobčania, patríte k tým, ktorí si už aktivovali elektronickú schránku? Určite Vám neunikla informácia, že od 1. júla 2017 boli všetkým firmám automaticky vytvorené a aktivované elektronické schránky (ďalej len ES). To znamená, že všetky úradné rozhodnutia či oznámenia sú im zasielané výhradne prostredníctvom ES. Zriaďovanie a používanie ES je stanovené zákonom č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Podľa tohto zákona sú ES určené pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a pre subjekty medzinárodného práva. Pre fyzické osoby sú zatiaľ dobrovoľné, pre všetkých ostatných povinné.

Ako predstaviteľ verejnej správy si zákonnú povinnosť komunikovať prostredníctvom ES plní i naše mesto. K prvým dôležitým dokumentom zasielaným prostredníctvom ES v tomto roku patrí „Rozhodnutie o výrube dane z nehnuteľnosti pre rok 2018“ a „Rozhodnutie o výrube dane za psa pre rok 2018“. Tieto rozhodnutia sme zaslali všetkým právnickým osobám (PO) sídliacim v našom meste. Predmetné rozhodnutia sme zaslali aj fyzickým osobám (FO), ktoré si aktivovali svoje ES, pričom týmto osobám boli do ES súbežne zaslané i „Rozhodnutia o výrube miestneho poplatku za komunálne odpady pre rok 2018“. (Ostatným fyzickým osobám budú rozhodnutia doručené v listinnej podobe do vlastných rúk.) V zmysle zákona sa po 15 dňoch od zaslania dokumentu do ES považuje dokument za doručený (bez ohľadu na to, či bol majiteľ svojej aktivovanej ES oboznámený s obsahom dokumentu).  

Na základe automatickej notifikácie sme zistili, že v lehote do 15 dní si rozhodnutia prevzali len 2/3 z oslovených PO. Pripomíname však, že dokumenty zaslané do ES už nebudú zasielané poštou. Zároveň upozorňujeme, že v prípade nezaplatenia príslušných daní a poplatkov, môže byť pohľadávka vymáhaná formou exekúcie. Aj v tejto súvislosti by sme Vás, milí občania, no najmä podnikatelia, chceli vyzvať k aktívnemu používaniu prekontrolovaniu obsahu svojich elektronických schránok.

Všetky užitočné informácie týkajúce sa aktivácie, prihlásenia a používania elektronických schránok nájdete na verejnom portáli www.slovensko.sk.

 

Publikované: 20.4.2018 | Zobrazené: 422