AKTUALIZOVANÉ 13.4.2021: Obnovenie prezenčného vzdelávania v školách od pondelka 12.4.2021

 AKTUALIZOVANÉ 13.4.2021:

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/12811:1-A1810 a aktuálneho zaradenia okresu Nové Mesto nad Váhom podľa covid automatu do III. stupňa varovania pokračuje uvoľňovanie opatrení v školstve nasledovne:

S účinnosťou od 19.4.2021:

  1. sa obnovuje prezenčné vzdelávanie žiakov končiacich ročníkov základných škôl, ktorými sú 8. a 9. ročník ZŠ. Žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.
  2. sa obnovuje prevádzka zariadení školského stravovania aj pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

 Ďalšie uvoľňovanie opatrení v školstve je plánované od 26.4.2021 v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie nasledovne:

  1. okres zaradený do III. stupňa varovania: obnoví sa prezenčné vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka , žiaci 5. – 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní
  2. okres zaradený do II. stupňa varovania: obnoví sa prezenčné vzdelávanie všetkých žiakov a prevádzka všetkých školských zariadení

Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v závislosti od epidemiologickej situácie na regionálnej alebo školskej úrovni rozhodnúť o prevádzke škôl a ŠZ inak.

 Podmienkou účasti žiaka 2. stupňa ZŠ na prezenčnom vzdelávaní je aj negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu u žiaka a jedného jeho zákonného zástupcu. Bez splnenia tejto podmienky sa žiak nemôže zúčastniť výučby. Nárok na pandemickú OČR zaniká v prípade, keď je pre príslušnú vekovú kategóriu detí a žiakov obnovené prezenčné vzdelávanie.

  

AKTUALIZOVANÉ 8.4.2021: 

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/11929:1-A1810 sa s účinnosťou od 12.4.2021:

1.     obnovuje prezenčné vzdelávanie všetkých detí materskej školy a pre všetkých žiakov 1. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez ohľadu na prevádzkové podmienky škôl

2.     obnovuje prezenčné vzdelávanie na  2. stupni základných škôl pre skupiny 5 žiakov a 1 pedagogického zamestnanca, ak podmienky neumožňujú žiakom prístup k dištančnému vzdelávaniu

3.     obnovuje prezenčné individuálne vzdelávanie v základnej umeleckej škole zriadenej mestom pre žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj

4.     obnovuje sa prevádzka školských klubov detí v základných školách

5.     obnovuje sa prevádzka zariadení školského stravovania pre deti a žiakov uvedených v bode 1 a 2

 

V školách a triedach, v ktorých sa školské vyučovanie neobnovuje, zostáva školské vyučovanie mimoriadne prerušené a školy zabezpečujú dištančné vzdelávanie žiakov.

Rozhodnutie ministra školstva je dostupné tu: Rozhodnutie ministra z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Školy zabezpečia prevádzku v súlade s opatreniami podľa uznesenia vlády SR č. 160, s príslušnými opatreniami ÚVZ SR a rozhodnutiami ministra školstva a podľa podmienok stanovených školským semaforom. Prezenčné vzdelávanie v školách sa môže poskytovať len deťom, ktorých zákonný zástupca sa preukáže negatívnym výsledkom PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní.   

Činnosť opatrovateľského centra pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry sa prerušuje od 9.4.2021 vrátane, aby sa školské priestory pripravili na prezenčné vzdelávanie detí.

 

Publikované: 7.4.2021 | Aktualizácia: 13.4.2021 | Zobrazené: 974
Nastavenia cookies