Zverejňovanie

Návrh dodatku č.6 k VZN 8/2018 - o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Publikované: 21.8.2020 | Zobrazené: 240