Modernizácia počítačovej učebne v ZŠ Ulica kpt. Nálepku

Koncom roka 2019 bola Novému Mestu nad Váhom schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) na realizáciu projektu s názvom: „Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom“. Žiadosť bola predložená mestom na základe výzvy č. IROP-PO2-SC222-2016-13,  ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. Špecifickým cieľom tejto výzvy je  zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl prostredníctvom zlepšenia technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc a odborných učební rôzneho druhu.

Proces prípravy žiadosti bol veľmi náročný. Prvé poklady k projektovému zámeru sme v spolupráci so školou predložili ešte v marci roku 2017. Následne prebiehali zdĺhavé hodnotiace a schvaľovacie procesy. Ich výsledkom bolo konečné schválenie žiadosti a  podpis Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý sa uskutočnil koncom septembra 2019.

Prostredníctvom projektu budeme inovovať odbornú učebňu IKT, ktorá je v súčasnej dobe vybavená zastaranými pomôckami. Počítačová technika podlieha neustálemu a rýchlemu tempu vývoja, preto je dôležité modernizovať vybavenie učebne novými zariadeniami. Moderná technika pomôže žiakom pri osvojovaní učiva a zdokonaľovaní sa v kľúčových kompetenciách. Vyučujúci môže využívať moderné aj hravé formy, čím sa zlepšia zručnosti a schopnosti žiaka. V projekte sa v súlade s oprávnenými aktivitami definovanými vo výzve zameriame na komplexnú modernizáciu učebne IKT a príslušné stavebno-technické úpravy. Tie budú spočívať v zabudovaní zatemnenia, výmene dvier so zárubňou a vymaľovaní učebne. Na vybavenie ostatných odborných učební sa v minulosti pre školu podarilo získať prostriedky z iných zdrojov, preto ostala predmetom tohto projektu už len spomínaná počítačová učebňa. Cieľovou skupinou sú všetci žiaci školy, ktorých je tento rok 566, pričom 40 z nich si vyžaduje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 21 160,00 €, pričom 95% z tejto sumy tvorí schválený nenávratný finančný príspevok. Jeho hodnota je 20 102,00 € a pozostáva prevažne z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z menšej časti zo zdrojov štátneho rozpočtu. Zvyšných 5% výdavkov projektu bude mesto hradiť z vlastných zdrojov, ako povinnú formu spolufinancovania.

Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie máj – júl 2020, pričom práce budú prebiehať tak, aby došlo k čo najmenšiemu zníženiu komfortu žiakov a učiteľov počas vyučovania na hodinách informatiky.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

       

Publikované: 22.1.2020 | Aktualizácia: 23.1.2020 | Zobrazené: 222