Deň Zeme 2018

 

22. apríla si už tradične pripomíname Deň Zeme, ktorý sa stal ekologicky motivovaným sviatkom upozorňujúcim na dopady ničenia životného prostredia. Žiaci základných a stredných škôl v Novom Meste nad Váhom si ho opätovne pripomenú viacerými aktivitami.

20.4.2018 dopoludnia sa stretnú súťažné družstvá žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v plaveckom bazéne „priemyslovky“ na štrnástom ročníku tradičnej plaveckej štafety o pohár primátora mesta.

24. apríla 2018 dopoludnia sa všetky novomestské školy zapoja do aktivity Deň pre svoje mesto 2018. Jarným upratovaním a čistením pridelených verejných priestranstiev a vlastných školských areálov prispejú žiaci k skrášleniu prostredia, v ktorom žijeme, ale aj zvýšia svoje environmentálne povedomie a zodpovednosť za životné prostredie okolo nás.
Mesto zabezpečilo pre školy pracovné rukavice a vrecia na odpad, vyzbieraný odpad následne zlikvidujú technické služby mesta.
Mediálnu podporu a propagáciu aktivity zabezpečí regionálna televízia Pohoda, Novomestský spravodajca, webová stránka mesta a regionálna tlač. Školy spropagujú svoje aktivity na školských nástenkách a webových stránkach.

26.4.2018 o 14.00 hod. budú v galérii základnej umeleckej školy vyhlásené výsledky 3. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Zem očami detí a fantázie a literárnej súťaže Načúvajme hlasu Zeme a najúspešnejším súťažiacim budú udelené ceny. Zároveň sa uskutoční vernisáž výstavy súťažných prác.

Výtvarná aj literárna súťaž nadväzuje na uplynulých 10 ročníkov rovnako zameranej súťaže Včela a príroda. Ich vyhlasovateľom je partnerské Mesto Uherský Brod a spoluorganizátorom za slovenskú stranu Mesto Nové Mesto nad Váhom so základnou umeleckou školou a základnou školou na Ul. kpt. Nálepku.

 

 

Deň pre svoje mesto 2018 

 

Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlasuje Mesto Nové Mesto nad Váhom výzvu pre základné a stredné školy v Novom Meste nad Váhom, aby sa zapojili do aktivity Deň pre svoje mesto 2018.

Cieľom aktivity je zapojiť žiakov škôl pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme do upratovania a čistenia verejných priestranstiev a školských areálov a tým prispieť jednak k zlepšeniu životného prostredia, jednak zvýšiť environmentálne povedomie a zodpovednosť za životné prostredie.

Organizačné a technické zabezpečenie: 

Termín: 24. (utorok) 4.2018 dopoludnia

Miesto: Školské areály a pridelené verejné priestranstvá v určených lokalitách mesta

 

Materiálne zabezpečenie a technická podpora:

MsÚ – OŠMaTK zabezpečí pre všetky školy pracovné pomôcky – vinylové rukavice a PET-vrecia na zber odpadkov. Pomôcky si školy vyzdvihnú na MsÚ – OŠMaTK 20.4.2018.

Vrecia s vyzbieraným odpadom uložia školy v sídliskových kontajneroch na odpad v pridelených lokalitách. Ak nebudú kontajnery voľné, uložia ich do ohrady ku kontajnerom. Technické služby mesta zabezpečia odvoz vyzbieraného odpadu.

Mediálna podpora a propagácia:

Mediálnu podporu a propagáciu aktivity zabezpečí NTV Pohoda, Novomestský spravodajca, webová stránka mesta a regionálna tlač.

Školy spropagujú výzvu v školách prostredníctvom násteniek a vlastných webových stránok.

Fotodokumentáciu z aktivít, postrehy a námety zverejnia školy a mesto – MsÚ na svojich webových stránkach.

Počas celej aktivity zabezpečia školy potrebný počet pedagógov na pedagogický dozor a podporu pri zaistení bezpečnosti na cestách počas akcie poskytne mestská polícia.

 

 

 

Rozdelenie verejných priestranstiev v rámci aktivity Deň pre svoje mesto 2018 

 

Na základe výzvy Deň pre svoje mesto 2018 sa zúčastnia školy dňa 24.4.2018 upratovania a čistenia školských areálov a verejných priestranstiev podľa nasledovného rozpisu: 

1.    ZŠ – Tematínska ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a chodníky na sídlisku Hájovky, futbalový štadión AFC a okolie

2.    ZŠ – Ul. kpt. Nálepku: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a chodníky okolo nemocnice a pred poliklinikou, park D. Š. Zámostského 

3.    ZŠ – Odborárska ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnatá plocha pri HaZZ na Podjavorinskej ul., trávnaté plochy a chodníky na sídlisku Rajková, trávnaté plochy na Ul. 1. mája a v dolnej časti Ul. čsl. armády (okolo kaplnky) 

4.    Spojená škola sv. Jozefa: školský areál a priľahlé ulice vr. okolia kaplnky, trávnaté plochy a chodníky vo vnútroblokoch Ul. 1. mája – Ul. D. Š. Zámostského a Ul. D. Š. Zámostského - Hurbanova ul., park P. Matejku pod kostolom 

5.    Gymnázium M. R. Š.: školský areál a priľahlé ulice, park J. M. Hurbana, trávnaté plochy a chodníky okolo MsKS, Námestie slobody 

6.    Bilingválne gymnázium: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a chodníky na sídlisku Javorinská - okolie športovej haly a zimného štadióna a na Karpatskej ul. 

7.    SPŠ – Bzinská ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy, parkovisko a chodníky pri bývalom kúpalisku a pozdĺž Ul. Klčové po TSM, trávnaté plochy a chodníky vo vnútrobloku Ul. J. Kollára – Ul. J. Kréna 

8.    SOŠ OaS – Piešťanská ul.: školský areál a priľahlé ulice, trávnaté plochy a chodníky vo vnútrobloku Weisseho ul. - Ul. 1. mája - Obrancov mieru, autobusová stanica, Železničná ul., podchod na Piešťanskej ul., trávnaté plochy a chodníky na Piešťanskej ul. 

9.    Špeciálna ZŠ: školský areál a okolie školského areálu, trávnaté plochy a chodníky vo vnútrobloku Ul. 1. mája - Partizánska ul. - Ul. obrancov mieru - J. Kollára 

 

Prípadný náhradný termín upratovania v prípade náhlej zmeny počasia oznámia školy na MsÚ – OŠMaTK neodkladne.

 

 

 

Publikované: 9.4.2018 | Zobrazené: 608